Transport na obszarze PTO – podsumowanie konsultacji społecznych

„Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”  to dokument, w którym eksperci z firmy EU Consult zidentyfikowali problemy i potrzeby komunikacyjne obszaru PTO. Strategia nie określa natomiast szczegółowego przebiegu dróg ani nie przesądza o realizacji konkretnych inwestycji. Jej powstanie poprzedzone było pomiarem ruchu przeprowadzonym w październiku 2015 roku w ponad dwudziestu lokalizacjach na drogach i stacjach kolejowych na terenie Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Celem przeprowadzenia konsultacji było sprawdzenie czy zidentyfikowane w opracowaniu problemy oraz wskazane kierunki rozwoju sieci transportowej na obszarze PTO są akceptowane przez jego mieszkańców, którzy jako codzienni użytkownicy dróg lokalnych odczuwają potrzeby przeprowadzenia remontów, rozładowania korków, budowy i naprawy chodników itp.

 

W kwietniowych konsultacjach wypowiedziało się aż 30 podmiotów: mieszkańców, stowarzyszeń, liderów opinii społecznej i samorządów, które przekazały łącznie 57 uwag. Najwięcej wnieśli mieszkańcy Osiedla Sochaczewska, którzy zwrócili uwagę na planowane warianty przebiegu obwodnicy Milanówka przez teren gminy Brwinów (poglądowa mapa była załączona do „Studium komunikacyjnego”). − Rysunek ten, pochodzący ze strony internetowej stowarzyszenia SISKOM, wykonawca strategii zamieścił tylko jako ilustrację konieczności wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrów miast, ale jako że dotyczy ruchu ponadlokalnego nie jest dalej rozwijany w Strategii –wyjaśnia kierownik projektu Tadeusz Marczyk.

 

Głos w tej sprawie zabrał również burmistrz Arkadiusz Kosiński: − Chcę uspokoić mieszkańców Osiedla Sochaczewska: wariant przewidujący budowę drogi bezpośrednio przy ich domach nie uzyska pozytywnej opinii Urzędu Gminy Brwinów (…). Taki przebieg zachodniej obwodnicy Brwinowa byłby sprzeczny z obowiązującym od kilkunastu lat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, które przewiduje budowę obwodnicy Brwinowa przez pola SGGW pomiędzy Osiedlem a zabudowaniami Grudowa – wyjaśnił.

 

Do ustalenia pozostaje przebieg zachodniej odnogi tzw. Paszkowianki. Mieszkańcy postulują poprowadzenie drogi po północnej stronie autostrady A2, argumentując to głównie mniejszą uciążliwością dla mieszkańców północnej części Brwinowa. − Należy podkreślić, że celem niniejszego opracowania nie jest ustalenie ostatecznego przebiegu planowanych dróg – to nastąpi w fazie realizacji poszczególnych inwestycji – wyjaśniają wykonawcy Strategii komunikacyjnej. Prezentowane rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb komunikacyjnych podsumowują jedynie dotychczasowe plany i wskazują kierunki rozwoju układu drogowego. Na mapach przedstawiono zaś orientacyjne lokalizacje inwestycji – dodają eksperci z EU Consult.

 

W odpowiedzi na uwagi dotyczące negatywnych skutków zwiększenia ruchu drogowego na obszarze PTO w dokumencie mocniej zaakcentowana została potrzeba przeprowadzania inwestycji drogowych wraz z promowaniem podróży rowerowych i pieszych oraz wykorzystania publicznego transportu zbiorowego.

 

Niektóre z nadesłanych uwag dotyczyły inwestycji, których realizacja wykracza poza kompetencje gmin PTO. Uwagi te nie mogły zostać uwzględnione.    

 

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.