Podsumowanie konsultacji w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów

W lutym 2016 roku mieszkańcy obszaru PTO i liderzy lokalnej opinii społecznej wzięli udział w konsultacjach strategii społecznej powstającej dla obszaru PTO obejmującego gminę Brwinów oraz miasta Milanówek i Podkowa Leśna. Wcześniej odbyły się konsultacje strategii wodnej oraz strategii rozwoju terenów zieleni. Przyszedł czas na ich podsumowanie.

Konsultacje społeczne pozwalają poznać opinie mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. W przypadku wspólnego projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” realizowanego przez partnerów dotyczą one wybranych działań na obszarze PTO np. gospodarki wodnej, ochrony terenów zieleni, spraw społecznych, komunikacji. W ramach projektu powstaje obszerna dokumentacja przedstawiająca stan faktyczny w każdej z gmin, a także zawierająca ogólną prognozę i rekomendacje do podejmowania kolejnych działań.

 

Celem powstania strategii społecznej jest określenie ram lokalnej polityki społecznej, które poprzedzone zostało m.in. badaniami ankietowymi mieszkańców PTO. W trybie konsultacji mieszkańcy wnieśli 3 uwagi, które zostały przeanalizowane przez autorów strategii i częściowo uwzględnione w jej finalnej wersji. Zgłoszone propozycje dotyczyły również uwzględnienia w strategii kwestii szczegółowych, które zdaniem autorów dokumentu mogłyby stanowić przedmiot odrębnego opracowania (np. kwestia barier architektonicznych czy sytuacji poszczególnych placówek edukacyjnych).             

    

W trybie konsultowania „Koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz z koncepcją nowych nasadzeń” wpłynęło łącznie 6 sugestii i uwag. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia zapisów dotyczących mikroklimatu, ujęcia w strategii konkretnych gatunków nasadzeń, podkreślenia roli stref wolnych od zabudowy, osobnego podejścia do gospodarowania zielenią na obszarze gminy Brwinów oraz miasta Milanówek i Podkowa Leśna. Autorzy strategii przeanalizowali uwagi i potwierdzili, że w strategii uwzględniona została różnorodność trzech gmin, a wprowadzone zalecenia wykonano dla każdego samorządu osobno.

 

Jak podkreślają autorzy trzeciego z konsultowanych dokumentów –  „Koncepcji programowo-przestrzennej całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” –  na opracowanie rzetelnej diagnozy i wypracowanie skutecznych rozwiązań duży wpływ miały grupy społeczne, które dysponują dużą wiedzą dotyczącą lokalnych problemów. W grudniowych konsultacjach na adres mailowy firmy opracowującej strategie wpłynęły aż 22 uwagi, w większości specjalistyczne i fachowe. Zostały one częściowo uwzględnione, zgodnie z przyjętą metodologią i zakresem prac, jaki ustalony został w warunkach zamówienia, a także z poziomem szczegółowości wymaganym w kierunkowych dokumentach strategicznych.

 

Uwzględnione sugestie i propozycje zmian znajdą się w ostatecznych wersjach dokumentów uchwalanych przez rady miejskie trzech gmin na wspólnej sesji, która planowana jest pod koniec kwietnia br. Do 18 kwietnia mieszkańcy PTO mogą wnosić swoje spostrzeżenia w konsultacjach społecznych dokumentu pn. „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, który został opublikowany na stronie partnerstwa PTO pod artykułem  

 

http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=57:konsultacje-spoleczne-studium-komunikacyjnego&catid=8&Itemid=118&lang=pl