Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych  i koncepcji nowych nasadzeń”. Konsultacje ogłoszone zostały na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych  i koncepcji nowych nasadzeń”. Konsultacje ogłoszone zostały na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 grudnia 2015 roku

o konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych  i koncepcji nowych nasadzeń”

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych  i koncepcji nowych nasadzeń”

Z projektem w/w opracowania można zapoznać się w :

- Urzędzie Gminy Brwinów w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Kościuszki 4A, w pokoju nr 12, w poniedziałek w godzinach 8.00-18.00, wtorek – czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00.

- Urzędzie Miasta Milanówek w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią pok. nr 1 przy
ul. Spacerowej 4, budynek C w poniedziałek w godzinach 8.00-18.00,  wtorek – czwartek 8.00-16.00,  piątek 8.00-15.00

- Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w Referacie Infrastruktury Komunalnej pok. nr 11 przy
ul. Akacjowej 39/41, w poniedziałek w godzinach 8.00-18.00,  wtorek – czwartek 8.00-16.00, 
piątek 8.00-14.00.

 

Przedmiotowe opracowanie zostało także zamieszczone na stronach internetowych: Urzędu Gminy Brwinów: www.bip.brwinow.pl., Urzędu  Miasta Milanówek: www.bip.milanowek.pl, Urzędu Miasta Podkowa Leśna: www.bip.podkowalesna.pl

Uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu można składać w formie pisemnej do w/w Urzędów
w zakresie swoich właściwości na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, Urząd Miasta Milanówek, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, Urząd Miasta Podkowa Leśna,
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna:

w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w zakresie swoich właściwości  jest : Burmistrz Gminy Brwinów, Burmistrz Miasta Milanówek, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

 

Strategia rozwoju terenów zieleni (UWAGA DUŻE PLIKI)