Konsultacje społeczne dotyczące gospodarki wodnej

Od 1 do 21 grudnia 2015 r. potrwają konsultacje społeczne „Koncepcji programowo-przestrzennej całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą wyrazić swoją opinię na temat tego opracowania.


Opracowany program uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów tworzy podstawy efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, z uwzględnieniem ochrony stosunków wodnych. Wnioski wynikające z opracowania mogą stanowić fundament do stworzenia katalogu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania gospodarką wodną na obszarze gmin PTO.

Koncepcja zawiera diagnozę stanu i opis głównych problemów gospodarki wodnej. Została wykonana inwentaryzacja urządzeń wodnych, oceniono też funkcjonujący system melioracyjny. Na terenie gminy Brwinów sprawnie działa Spółka Wodna, która od kilku lat systematycznie odtwarza i konserwuje rowy. Na gospodarkę wodną znaczący wpływ ma także poziom skanalizowania obszaru gmin. Przeprowadzona analiza wskazuje Podkowę Leśną jako obszar o największym zagrożeniu powodziowym. Jest to spowodowane m.in. niewystarczającym światłem przepustów oraz dużym stopniem zurbanizowania obszaru gminy.Zabudowa na dawnych terenach zalewowych niesie ryzyko podtopień, które jest największe w rejonie rzeki Zimna Woda.

Współpraca trzech gmin pozwoli na wypracowanie wspólnych rozwiązań w tym zakresie tak, aby dzięki prawidłowej gospodarce wodnej można było zapobiegać skutkom długotrwałej suszy, a także zagrożeniu powodziowemu. Konieczne jest działanie w celu poprawy m.in. stanu odwodnienia dróg i torowisk, zbiorników przeciwpowodziowych, odtwarzanie i przebudowa urządzeń melioracyjnych.


Załączniki:
Koncepcja programowo-przestrzenna [PDF]
Załącznik 1 - analiza hydrauliczna przejścia fali
Załącznik 2 - wykaz działań
Załącznik 3 - harmonogram działań
Załącznik 4 - analiza wykonalności działań
Załącznik 5 - opinia SOOŚ
Załącznik 6 - mapy zagrożenia powodziowego
Załącznik 7 - mapy działań priorytetowych
Załącznik 8 - mapa poglądowa ścienna

Uwagi do opracowanej koncepcji należy składać do 21 grudnia 2015 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wykonawcy koncepcji:

Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konsultacje PTO”

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tytuł wiadomości „Konsultacje PTO”

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.