Pierwsze półrocze projektu “Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”

Od pół roku trwa realizacja wspólnego projektu gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek. Na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln zł ze środków zewnętrznych. Dzięki dobrej współpracy w ramach partnerstwa rozpoczęto realizację wielu zadań.   


W połowie marca 2015 r. burmistrzowie trzech gmin współtworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów podpisali aneks do porozumienia zawartego dwa lata wcześniej. Potwierdzili tym samym wolę współpracy i podjęcia działań na rzecz zwiększenia spójności obszaru trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. W kwietniu 2015 r. przeprowadzono warsztaty strategiczne, w których uczestniczyli burmistrzowie, radni, pracownicy merytoryczni urzędów oraz partnerzy społeczni porozumienia. Analizowano potencjał  gospodarczy, demograficzny, finansowy i społeczny PTO. Efektem wspólnej pracy było stworzenie pierwszego dokumentu strategicznego: „Wspólnych ram strategicznych rozwoju obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Trwają też prace przytworzeniu kolejnych dokumentów, koncepcji i projektów, które pomogą w pozyskiwaniu środków na ich realizację. Gminy starają się przy okazji o wypracowanie zasad współpracy samorządów, które będą mogły służyć jako wzorzec i przykład dobrej praktyki dla innych. Regularnie odbywają się spotkania przedstawicieli samorządów z partnerami społecznymi projektu.

Wśród działań w ramach projektu znajdują się kwestie związane z gospodarką wodną, transportem, komunikacją, usługami społecznymi – w tym dotyczące budowy sieci ścieżek rowerowych, rewitalizacji terenów zielonych oraz spraw społecznych.

W ciągu sześciu miesięcy realizacji projektu zawarto 12 umów z wykonawcami dokumentacji i autorami strategii. Koordynowanych jest łącznie 26 odrębnych zadań: w toku są prace przygotowujące do kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO. Trwa m.in. inwentaryzacja urządzeń wodnych, projektowanie odwodnienia i przebudowy zlewni w Milanówku, a także inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i tworzenie koncepcji nowych nasadzeń w trzech gminach.

W październiku na obszarze PTO rozpoczną się pomiary natężenia ruchu na stacjach kolejowych i drogach. Powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która swym zakresem obejmie drogi mające największe znacznie dla udrożnienia ruchu lokalnego. Trwa również projektowanie ścieżek rowerowych prowadzących m.in. z Brwinowa do Milanówka wzdłuż ul. Sochaczewskiej w Brwinowie, w Milanówku od stacji PKP wzdłuż ul. Grudowskiej do ul. Królewskiej, a także wzdłuż trasy 719 i WKD (od Milanówka przez Owczarnię do Podkowy Leśnej).

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu rozpoczęło się już projektowanie dróg oraz szkoły i przedszkola w Parzniewie. Ważnym elementem realizacji projektu są konsultacje społeczne. Do tej pory mieszkańcy mogli już ocenić koncepcję strefy rekreacji w Brwinowie, rozbudowę skateparku w Milanówku oraz projekt szkoły i przedszkola w Parzniewie. W październiku br. planowane są konsultacje dokumentacji budowy cmentarza komunalnego w Żółwinie. Oprócz strategii – rozwoju terenów zielonych, komunikacyjnej, uregulowania i ochrony stosunków wodnych – powstanie też Zintegrowana Strategia Społeczna. We wrześniu na terenie trzech gmin przeprowadzono badania ankietowe na temat jakości usług społecznych, z których korzystają mieszkańcy PTO. Prowadzone były także tzw. zintegrowane wywiady grupowe z lokalnymi liderami opinii społecznej. Wypowiedzi mieszkańców zebrane w 1580 ankietach i wnioski ze spotkań warsztatowych z samorządowcami i społecznikami dadzą obraz obecnej sytuacji i pozwolą na zaplanowanie odpowiednich działań integracyjnych i w sferze polityki społecznej.

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.