„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej,

kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” 

 

w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji
jednosteksamorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to partnerska inicjatywa, w której skład wchodzi obszar trzech gmin: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka zawiązana formalnie w 2010 roku, a zainicjowana poprzez wspólne wydarzenia kulturalne już w roku 2006. W dniu 13.03.2013 r. na podstawie podjętej już współpracy gminy podpisały umowę o Partnerstwie dla realizacji niniejszego Projektu.

 

W późniejszym czasie do partnerstwa przystąpiło 50 partnerów publicznych, pozarządowych i prywatnych. Tak liczne grono partnerów oraz ich struktura ma na celu zapewnienie optymalnej reprezentatywności lokalnym interesariuszom oraz włączenie ich do wspólnego działania. Od ich zaangażowania będzie zależało powodzenie działań planistycznych i wdrożeniowych służących osiągnięciu wspólnego długofalowego efektu w postaci zwiększenia poziomu spójności na terenie trzech gmin. Wkładem partnerów jest ich wiedza, doświadczenie oraz kompetencje.

 

Dzięki tak dobranemu składowi partnerstwa oraz stosownym zapisom umowy o Partnerstwie dot. równości Partnerów i współdecydowania na poziomie wdrażania Projektu stworzono skuteczny mechanizm podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych, co będzie sprzyjać uzyskaniu założonych celów i efektów Projektu. Partnerstwo nie będzie miało wpływu na stosunki bilateralne. 

 

Celami Projektu są podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów Partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej gminy. Oczekiwanym rezultatem jest opracowanie dokumentów strategicznych określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji projektowej najbardziej kluczowych kwestii dot. rozwiązania problemów wodno-melioracyjnych (w tym inwentaryzacji urządzeń wodnych i kompleksowego uregulowania  gospodarki wodnej), na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (w tym na terenie stref inwestycyjno-mieszkaniowych oraz sieci ścieżek rowerowych), rewitalizacji kluczowych terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych (w tym cmentarza, przedszkola, szkoły, stref rekreacji i innych) oraz docelowo wzmocnienie instytucjonalne Partnerstwa, w tym poprzez udział licznych partnerów społecznych.