Podsumowanie działań PTO w 2016 roku

projekt leadDzięki realizacji projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” powstaje m.in. dokumentacja projektowa, którą gminy wykorzystywać będą do pozyskiwania dotacji na realizację planowanych przedsięwzięć.

W ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” obejmującego 29 zadań merytorycznych i 5 zadań promocyjnych do grudnia 2016 r. zakończono i odebrano od wykonawców dokumentacje 19 zadań merytorycznych oraz zrealizowano trzy zadania promocyjne. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na koniec kwietnia 2017 r.
Najważniejsze zakończone tematy merytoryczne to: opracowanie i przyjęcie przez rady miejskie gmin partnerów PTO tj. Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej strategii „sektorowych” tj. strategii transportu i komunikacji, strategii uregulowania stosunków wodnych na terenie PTO, strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie PTO oraz strategii rozwoju terenów zieleni wraz z inwentaryzacją i koncepcją rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na wspólnym obszarze.
W każdym zadaniu zostały określone szczegółowe kierunki strategiczne, priorytety strategiczne oraz wymienione zostały kluczowe projekty do realizacji w perspektywie 7–10 lat. Wybrano listę konkretnych działań wdrożeniowych, przygotowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano pozwolenia na budowę przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu, m.in. budowy szkoły z oddziałami przedszkolnymi w Parzniewie, budowy cmentarza komunalnego w Żółwinie, budowy dróg na terenie Parzniewa przemysłowego oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia zlewni lokalnej rzeki wraz z retencją wód opadowych. W trakcie opracowania są projekty dróg oraz ścieżek rowerowych łączących centra gmin i tereny wiejskie. Przygotowana w ramach projektu dokumentacja już w tej chwili jest wykorzystywana do występowania o środki grantowe m.in. w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2020, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
Opracowanie podsumowania – dr inż. Tadeusz Marczyk, Kierownik Projektu PTO