Radni uchwalili strategie dla trzech gmin

Radni Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej 26 kwietnia 2016 r. obradowali wspólnie nad przyjęciem uchwał dotyczących utworzenia stowarzyszenia gmin oraz kilku dokumentów strategicznych dla obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

 

Realizacja projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” wymaga ścisłej współpracy władz samorządowych. Na wspólnej sesji trzech rad miejskich, która odbyła się 26 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie, radni gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej podjęli decyzję o utworzenia międzygminnego Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Powołanie do życia formalnego stowarzyszenia gmin jest z jednej strony częścią realizowanego obecnie projektu, ale z drugiej strony ułatwi też realizację wspólnych celów w przyszłości. Już nie tylko każda z gmin z osobna, lecz także nowe stowarzyszenie będzie mogło starać się o kolejne dotacje i środki zewnętrzne.

Na wspólnej sesji radni uchwalili cztery dokumenty strategiczne. W pierwszej kolejności w porządku obrad znalazły się „Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” oraz „Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO”. Kolejne uchwały dotyczyły sfery społecznej. Radni przyjęli „Plan marketingu społecznego adresowany do mieszkańców PTO mający na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”, a także „Zintegrowaną strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Całość sesji była transmitowane na żywo w Internecie.

Dokumenty przygotowane przez ekspertów były wcześniej konsultowane z mieszkańcami i omawiane przez radnych na posiedzeniach komisji. Uchwalone strategie wskazują, w jakim kierunku powinny zmierzać w przyszłości działania na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Na podstawie zawartej w nich diagnozy łatwiej będzie zadbać o przestrzeń publiczną, lokalną politykę społeczną, gospodarkę wodną i miejską zieleń.