Samorządy i organizacje pozarządowe o sytuacji społecznej PTO

Trwa analizowanie poziomu usług społecznych w Brwinowie, Podkowie Leśnej i Milanówku. Zakończyły się już badania ankietowe mieszkańców PTO, a przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych spotkali się z ekspertami, by wspólnie rozmawiać o potrzebach i problemach społecznych.   

W ramach realizacji projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” badana jest jakość usług społecznych w Brwinowie, Milanówku i Podkowie Leśnej. Pierwszym zadaniem ekspertów z warszawskiej firmy Lokalne Badania Społeczne było przeanalizowanie sytuacji zastanej w gminach, przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców oraz badań jakościowych z udziałem lokalnych liderów opinii publicznej. We wrześniu do drzwi mieszkańców Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej zapukali ankieterzy, którzy przeprowadzili  łącznie 1580 wywiadów. Zebrane zostały opinie mieszkańców na temat m.in. życia w lokalnej społeczności, dostępności i jakości usług społecznych, poziomu bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń, a także preferencji komunikacyjnych. 15 i 16 września 2015 r. w trzech miastach przeprowadzono trzy zogniskowane wywiady grupowe, w których wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze PTO. Spotkania te stanowiły naturalne uzupełnienie i pogłębienie informacji uzyskanych wcześniej od mieszkańców PTO. Udział w nich osób reprezentujących samorządy i NGO miał na celu skonfrontowanie opinii obu środowisk.

Krótkie podsumowanie dotychczasowej pracy nad tematyką usług społecznych nadesłał Marcin Jóźko, ekspert z firmy Lokalne Badania Społeczne. − W każdej z gmin odbyło się jedno spotkanie. Grupy dyskusyjne liczyły po 8-11 osób, zaś jedna sesja trwała do 150 minut. Dyskusja prowadzona była przez dwóch moderatorów według opracowanego wcześniej scenariusza, czasami zawierającego także dosłowną treść pytań. Uczestnicy badania mogli swobodnie wymieniać opinie na temat najważniejszych oczekiwań i potrzeb mieszkańców, jakości życia, poziomu zadowolenia z usług publicznych, aktywności obywatelskiej, problemów społecznych, mocnych i słabych stron, a także perspektyw rozwojowych swoich gmin. Wyniki badań zostaną opracowane w formie raportu, zaś wypracowane wnioski i rekomendacje będą sprzyjać podejmowaniu trafnych decyzji przez miejscowe samorządy.

Rezultatem wrześniowych działań ankieterów i dyskusji z udziałem doświadczonych samorządowców, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych będzie m.in. opracowanie dokumentu strategicznego tzw. Zintegrowanej Strategii Społecznej. Powstać ma również plan marketingu społecznego, który przyczynić się ma do zwiększenia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności i poczucia bezpieczeństwa. Na opracowanie dokumentów strategicznych socjologowie z firmy badawczej mają czas do połowy stycznia 2016 r.

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.