Usługi społeczne: mieszkańcy PTO zostaną zapytani o zdanie

Gmina Brwinów wyłoniła w przetargu firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentów w zakresie świadczenia usług społecznych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Mieszkańcy Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka w dniach 29.08.-15.09. wezmą udział w badaniu statystycznym, dotyczącym lokalnych potrzeb oraz kierunków rozwoju gmin.  

 

Cele projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” zakładają budowę partnerstwa trzech gmin w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów wykraczających poza obszar pojedynczej gminy. Zmiany demograficzne zachodzące na obszarze Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka spowodowały, że w ramach partnerstwa zaistniała potrzeba opracowania dokumentów strategicznych nie tylko określających optymalne kierunki rozwoju PTO w sferze inwestycyjnej, ale też społecznej.

 

We wrześniu do losowo wybranych gospodarstw domowych zapukają ankieterzy. Będą to posiadający identyfikatory przedstawiciele firmy Lokalne Badania Społeczne z Warszawy, którzy poproszą co najmniej 1 500 mieszkańców Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej o wypowiedzenie się w ankiecie na temat kluczowych potrzeb i problemów społecznych na obszarze PTO. Wypowiedzi mieszkańców będą bardzo pomocne w określeniu obecnej sytuacji w gminach, jak i poznaniu ich potrzeb. Zbadana zostanie sytuacja mieszkańców narażonych na wykluczenie społeczne, osób starszych, poziom poczucia bezpieczeństwa w poszczególnych gminach, a także mobilność komunikacyjna mieszkańców itp. Zebrane dane pozwolą odpowiedzieć na pytania, jakie są potrzeby mieszkańców PTO, jakie dotykają ich problemy, jak wygląda potencjał instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, jak prezentuje się oferta usług skierowanych do młodzieży i osób starszych np. spędzania wolnego czasu dla tych dwóch grup wiekowych. Pytania dotyczyły będą również identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania i więzi sąsiedzkich. – Prosimy wszystkich mieszkańców o udział w badaniu i udzielenie pomocy pracownikom firmy LBS. Państwa opinie są dla nas niezmiernie istotne, ponieważ wnioski z badania przyczynią się do podejmowania trafnych decyzji przez samorząd – wypowiada się na temat badań kierownik projektu PTO Tadeusz Marczyk.

 

Przeprowadzane badania będą anonimowe i posłużą wyłącznie do zebrania danych statystycznych.

 

Rezultatem wrześniowych działań ankieterów będzie m.in. opracowanie dokumentu strategicznego tzw. Zintegrowanej Strategii Społecznej. Powstać ma plan marketingu społecznego, który ma być dokumentem strategicznym, pokazującym możliwości zwiększenia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności i poczucia bezpieczeństwa. W efekcie na początku 2016 r. zaktualizowane zostaną strategie poszczególnych gmin w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W Podkowie Leśnej powstanie też plan rozwoju sportu i rekreacji z uwzględnieniem oferty partnerów PTO w tym zakresie.

 

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.